Các công ty thời trang mới Barbie

Công ty của Barbie vẫn không phải là một doanh nghiệp thành công, là một khởi động, vì vậy cô đã trình bày một số nhà đầu tư để thuyết phục họ hỗ trợ các công ty trong khi ra đời. Cô sẽ phải tạo ra một thương hiệu và chuẩn bị một cuộc diễu hành cho thấy thiết kế của họ.