Chị em

Đây là một trò chơi nền tảng mới, trong đó bạn có thể thay đổi nhân vật để làm việc cùng nhau. Bạn có thể sử dụng các ký tự khác nhau để tiếp cận những địa điểm mới. Nếu không có ai rơi, bạn phải thu thập tất cả các phím trên mỗi cấp để mở cánh cửa.