Cuộc vượt biên của gelatin

Hello! Bạn phải giúp gelatin, thoát ở mọi cấp độ.