Những cuộc phiêu lưu của Người tuyết

Bạn phải giúp các Người tuyết vào cuộc phiêu lưu của bạn. Bạn phải thu thập từng hạng mục mức như phím và rương kho báu.