Các tuyến đường của Trump

Bạn phải nhanh chóng quyết định con đường, né tránh lỗ và Mexico cho Trump có thể xây dựng một bức tường. Đừng quên mang theo tiền và kim cương, điều này làm cho trò chơi dễ dàng hơn.