Thế giới Dynamons

Đi du lịch trên bản đồ thế giới để đánh bại và bắt Dynamons. Bạn phải đào tạo họ và tăng lên vào mức độ chiến đấu.