VEX 3

Bạn phải tránh bẫy, chạy, nhảy, trượt và bơi qua 10 cấp độ và 9 chế độ thách thức thêm.