Pakain ang mga numero

Pakanin ang gutom na mga hugis na may mga hamburger.