Si Elisa sa catwalk

Naghanda si Elisa para sa malaking gabi sa catwalk.