Adan at Eba: niyebe

Narito ang Christmas episode nina Adan at Eba! Ngayon si Adan ay may isang espesyal na misyon: upang dalhin si Eva ng Christmas tree!