Adan at Eva 3

Si Adam ay muli sa isang paglalakbay upang matugunan si Eba para sa ikatlong pagkakataon.