อร่อย 2048

คุณต้องเลื่อนและตรงกับอาหารที่จะสำรวจใหม่ ยังคงรวมถึงการได้รับรายการใหม่ คุณต้องได้รับอย่างน้อย 11 ชนิดของอาหาร