เมืองบิด

คุณต้องเชื่อมต่อถนนในเมืองหักงอ คุณต้องหมุนชิ้นที่จะแก้ปัญหาหลายปริศนาเลื่อนที่ท้าทาย