Tetroid 2

นี่คือความต่อเนื่องของรุ่นแรกที่มีชื่อเสียง มันเป็นเกมปริศนาสำหรับทุกวัย คุณต้องลากและวางองค์ประกอบบนกระดาน 10x10 คุณจะต้องกรอกเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อล้างเส้น เกมจะจบลงเมื่อคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะย้ายองค์ประกอบไปยังกระดาน