รังนก

คุณต้องช่วยนกไปที่รัง แตะองค์ประกอบอย่างน้อยที่สุด