سرگرم کننده در مزرعه کودکان

این بازی پازل را با حیوانات مزرعه مانند بز ، گاو و گاو امتحان کنید. اگر فکر می کنید می توانید این معماها را به راحتی حل کنید ، سعی کنید با انتخاب 24 قطعه آن را دشوارتر کنید.