لوله کش

شما باید قطعات لوله را به هم وصل کنید تا آب از طریق آن جریان یابد. اطمینان حاصل کنید که تمام فلش ها در جهت صحیح قرار دارند. آیا می توانید به سطح 30 برسید؟