معماهای تولد عیسی

با 6 تصویر در این بازی پازل عالی بازی کنید. همه تصاویر مربوط به تاریخ کریسمس است. تمام معماها را حل کنید و مغز خود را در فرم نگه دارید. برای هر تصویر چهار حالت دارید: 16 قطعه ، 36 قطعه ، 64 قطعه و 100 قطعه. لذت ببرید و لذت ببرید