پشت سر هم جواهرات

جواهرات رنگی را برای ایجاد یک زنجیره 3 یا بیشتر ترکیب کنید. هر چه ترکیب بیشتری داشته باشید ، نمره شما بالاتر می رود! بالاترین امتیاز شما چه خواهد بود؟