نقشه کشویی اروپا

حالت آسان یا حالت چالش را انتخاب کنید و بازی کنید. سعی کنید کل نقشه را با حداقل خطای ممکن تکمیل کنید.