حشرات فال ماهجونگ

هدف این است که برای حذف تمام بلوک از هیئت مدیره. فقط جفت از بلوک های رایگان. بلوک و رایگان است که حداقل دو بخش مجاور خالی می باشد.