پازل کاخ

شما باید سعی کنید به همه جا اشیاء بر روی شبکه است، اما انجام وظایف که به شما اجازه تقسیم، چرخش و یا تکراری یک شی را دست کم نگیرید، و شما مجبور به استفاده از تمام عناصر به تکمیل سطح.