خوشمزه 2048

شما باید به اسلاید و مطابقت غذایی برای کشف امکانات جدید. همچنان به ترکیب به آیتم های جدید. شما باید حداقل 11 نوع از مواد غذایی دریافت کنید.