فرار حماسی از جنگل

در هر سطح شما یک مرد در پیدا کردن مشکل. او ترس از حیوانات وحشی و انسان غارنشین در داخل جنگل است. برای کمک به او را از این وضعیت فرار، یک جاده که به خانه کودک می رود وجود دارد. شما باید برای حذف گروه از حیوانات یکسان به راه به سمت خانه اش. زودتر به خانه پسر، شما نمره بیشتر.