انفجار جواهر

شما در حال سوار در یک ماموریت به جمع آوری جواهرات از ستاره است. بازی 3 یا سنگهای بیش یکسان است.