مکاتبات از میوه ها

هر بار که شما به اندازه کافی امتیاز کسب کردهاید، شما را به سطح بعدی حرکت می کند و عناصر جدید خواهد شد به میدان اضافه شده است.