داستان های خوشمزه

شخصیت های افسانه بهتر است به عنوان سفید برفی، پینوکیو و سه خوک کوچک شناخته شده است، مشتریان از رستوران خود را است. شما باید برای تکمیل به باز کردن دستور العمل های بیشتر رستوران ها. بیش از 100 سطح خوشمزه!