فال ماهجونگ برای ولنتاین

این نسخه برای روز عاشقان از بازی تخته سنتی از مبدا چین است.