سنگهای جنگل

برای شروع، شما باید به فشار دکمه سمت چپ ماوس، سپس حرکت ماوس بیش از 3 یا بیشتر از سنگ های همسایه (افقی، عمودی یا مورب).