تطبیق تنها میوه

شما را به حرکت میوه به منظور رسیدن به یک خط و یا ستون از سه قطعه برابر است. حرکات کمتر، نمره بیشتر.