سقوط دیوانه

شما باید برای سقوط بلوک با کلیک کردن بر روی هر گروه از همان نوع متصل افقی یا عمودی. هر چه گروه بزرگتر، بالاتر از نمره خود را.