پازل کوروناویروس

شما 6 تصویر در 3 حالت دارید. یکی از حالت ها را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید. برای حل پازل ، قطعات را بکشید و رها کنید. لذت ببر و شاد باش!