فال ماهجونگ با عرشه کارت

این بازی فال ماهجونگ با کارت عرشه بازی می شود. شما همچنین در برابر ساعت بازی می کنید و نقاط ایجاد ترکیب را دریافت می کنید.