تکامل گیاهان

شما باید سه عنصر مشابه یک طرفه را کنار هم قرار دهید. سپس سه عنصر به ادغام و به روز رسانی می شوند. این بازی به طور کامل با تمام رایج ترین دستگاه های تلفن همراه سازگار است.