نقطه را بگیر

نقطه آبی فرار می کند تا به دام افتاده نشود. شما باید نقاط خالی را با روش هوشمندانه برای مسدود کردن مسیر خود پر کنید. هنگامی که نقطه آبی کاملا به دام افتاده است، شما بازی را برنده خواهید شد.