شش گوش زین

با قرار دادن قطعات به طور صحیح، پازل های شش ضلعی را کامل کنید.