پازل توپ

شما باید به اسلاید بلوک برای ایجاد یک مسیر روشن برای توپ برای رسیدن به هدف.