اجتناب از پرتقال است

شما باید برای حذف بلوک های نارنجی را با کلیک کردن بر روی آنها.