هتل تنها

خوش آمدید! با آسانسور به رسیدن به یکی از 20 طبقه آن است. در هر طبقه شما 5 اتاق، هر کدام با بازی خاص خود را از بازی یک نفره پیدا بازی تا به تراس لذت بردن از مشاهده.