باز کردن قفل کلید

این یک بازی فریب آمیزی ساده است، اما در واقع بسیار دشوار است. شما باید سعی کنید به باز کردن قفل کلید را از طریق خروجی بلوک در حال حرکت در اطراف وجود دارد.