شهرستان پیچ خورده

شما باید در جاده ها در شهرستان پیچ خورده ارتباط برقرار کنند. شما باید برای چرخش قطعه به حل بسیاری از به چالش کشیدن پازل کشویی.