لباس رقبا در نبرد مد

در حال حاضر شما می توانید دیگر بازیکنان در لباس نبرد شگفت انگیز به چالش بکشد.