آریل تعطیلات لندن

آریل تصمیم گرفته است به صرف چند روز زیبا از بهار در لندن است. برای یک تعطیلات کامل او نیاز لباس خوب است.