تام و آنجلا تعطیلات گرمسیری

آنها در عجله برای گرفتن هواپیما و نیاز به کمک شما برای آماده سازی توشه می باشد.