آریل ترکیب رنگ بهار

آریل در مورد رسیدن بهار بسیار هیجان زده است. او نمی تواند صبر به پوشیدن گرایش های جدید. در این سال بسیار الهام گرفته است، در ترکیب رنگ.