آماده شدن برای رفتن به سینما

این زن و شوهر ناز برای یک شب فیلم آماده می کند. اجازه دهید آنها را با مانیکور، مدل مو، آرایش و لباس کمک کند.