السا لباس بهار تازه

السا در حال آماده سازی برای فصل بهار و می خواهد برای پوشیدن لباس خنک.