برخورد رمانتیک در استخر

راهنما دختر زیبا ما آماده شدن برای برخورد در استخر. شما باید با یک آرایش خوب و مدل موهای جدید شروع می شود. پس از آن دختر با لباس شنا زیبا لباس و سپس لباس داماد است. در نهایت شما باید برای تزئین منطقه استخر.