روش دانشگاه پریا

این پری زیبا، جدید ترین دانشجو در دانشگاه از جن است.