دانش آموز دختر در اردوی تابستانی

تابستان است و Ellie در حال ارسال دو دختر دوست داشتنی خود را به اردوگاه تابستان.